Ouderbetrokkenheid

Activiteitencommissie (AC) en medezeggenschapsraad (MR)

De activiteitencommissie stimuleert de deelname van ouders bij diverse activiteiten. De AC is actief betrokken bij de organisatie van o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, de Koningsspelen, het eindfeest.

De medezeggenschapsraad (MR) is betrokken bij het beleid van de school. Zij worden betrokken bij beslissingen en geven advies namens de ouders.

Daarnaast worden er regelmatig ouders gevraagd voor activiteiten in de klassen. Wanneer er ouders nodig zijn, zal er een oproepje gedaan worden via Parro. 

Ouderbetrokkenheid

Door het eigenaarschap van de ontwikkeling steeds meer bij de leerling te leggen, is goede informatie voor ouders van belang. Naast de al genoemde informatieavond, diverse gesprekken en Parro, kunnen ouders de vorderingen van hun kind volgen via het ouderportaal van Parnassys. Ook de gemaakte afspraken tussen ouders en school kunnen gelezen worden. Hierdoor kunnen ouders met hun kind(eren) praten over de resultaten en vorderingen en dit gesprek verdiepen en eventueel terugkoppelen naar de leerkracht.