Ouderbetrokkenheid

Ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)

De ouderraad stimuleert de deelname van ouders bij diverse activiteiten. De ouderraad is actief betrokken bij de organisatie van o.a. de Sinterklaas- en Kerstviering, de Koningsspelen, het eindfeest.

Bovendien ondersteunen de OR-leden de leerkrachten en leerlingen daar waar nodig.

Daarnaast zitten er ook ouders in de medezeggenschapsraad die erg betrokken zijn en betrokken worden bij het beleid van onze school.

Naast deze raden zijn ouders op diverse manieren erg actief in en om school. Hulpouders en vaste ondersteuners van bepaalde lesprogramma’s springen hierbij in het oog.

 

Ouderbetrokkenheid

Door het eigenaarschap van de ontwikkeling steeds meer bij de leerling te leggen, is goede informatie voor ouders van belang. Naast de al genoemde informatieavond, diverse gesprekken en Parro, kunnen ouders de vorderingen van hun kind volgen via het ouderportaal van Parnassys. Ook de gemaakte afspraken tussen ouders en school kunnen gelezen worden. Hierdoor kunnen ouders met hun kind(eren) praten over de resultaten en vorderingen en dit gesprek verdiepen en eventueel terugkoppelen naar de leerkracht.