Nieuwsbrieven

 • Nieuwsbrief oktober 2023

  Via deze link kunt u onze nieuwsbrief lezen.

 • Nieuwsbrief november 2023

  Via deze link kunt u onze nieuwsbrief lezen.

 • Nieuwsbrief december 2023

  Via deze link kunt u onze nieuwsbrief lezen.

 • Nieuwsbrief januari-februari

  Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

 • Nieuwsbrief maart

  Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

 • Nieuwsbrief juni

  Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen.

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Op onze school wordt gewerkt met het 5-gelijke dagen model:

  Maandag  8:30 u. – 14:00 u.
  Dinsdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Woensdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Donderdag  8:30 u. – 14:00 u.
  Vrijdag  8:30 u. – 14:00 u.
 • Schoolvakanties en studiedagen

  Vakantierooster schooljaar 2023/2024

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vrije dagen en studiedagen schooljaar 2023-2024

  Studiedag: woensdag 11 oktober (kinderen vrij)
  Studiemiddag: dinsdag 23 januari (kinderen om 12.00u vrij)
  Studiemiddag: maandag 11 maart (kinderen om 12.00u vrij)
  Alberodag: dinsdag 2 april (kinderen vrij)

  Schoolreis: maandag 15 april (groep 8 vrij)
  Studiedag: vrijdag 7 juni (kinderen vrij)

  Vrijdag 22 december: alle kinderen vrij
  Vrijdag 9 februari: groep 1/2 vrij
  Vrijdag 5 juli: alle kinderen vrij (start zomervakantie)

Verlofaanvragen

 • Aanvraagformulier vakantie en verlof

  Op onze school kun je als ouder(s)/verzorger(s) verlof aanvragen voor je zoon/dochter. De directie toetst de beweegredenen voor deze aanvraag. In veel gevallen wordt gevraagd om een werkgeversverklaring. Beide formulieren kun je hieronder downloaden. Lever het ingevulde formulier en/of formulieren tijdig in bij de directie.

  Werkgeversverklaring Officieel Verlofaanvraag

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 12RD 000 07 12 2023
 • Schoolplan

  Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. De missie en visie zijn herijkt, er is een doel voor 2027 geformuleerd en er zijn strategieën geselecteerd waarmee het team de visie in de jaren 2023 tot 2027 wil realiseren.

  Je kunt ons schoolplan hieronder downloaden.

  Schoolplan
 • Protocol hoofdluis

  Na iedere vakantie doen we in alle groepen een ‘luizencontrole’ om te zien of er kinderen zijn die behandeld moeten worden of niet. We hebben hierover afspraken gemaakt, welke je kunt teruglezen in onderstaand document.

  Protocol Hoofdluis

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?
  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over het beleid van de school. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Kohnstammschool gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Desirée Willemse (oudergeleding, secretaris, moeder van Xavi en Danley)
  • Jeroen van de Merwe (oudergeleding, vader van Vesper)
  • Evelien Zondervan (personeelsgeleding, voorzitter)
  • Denise Meijaard (personeelsgeleding)
   Marisca van Peet (directeur) heeft een adviserende rol binnen de MR en is dus geen officieel lid, maar wel aanwezig tijdens de vergaderingen.

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s avonds op school plaats.

  Heb je vragen of tips voor de MR?
  Mail dan naar mrkohnstammschool@alberoscholen.nl of spreek één van de leden persoonlijk aan.

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op de Kohnstammschool. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  En als het in de zomermaanden lekker weer is, kan de Activiteitencommissie een keer op ijsjes trakteren.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

  Lid worden van de activiteitencommissie

  We zijn een actieve en enthousiaste groep ouders die zich inzet voor de school. Wil je hier ook bij aansluiten? Vaak kan dat! Geef dat dan aan bij juf Lisanne of juf Leonie. Ook kun je altijd een gesprek aanvragen om eens te ontdekken of deze commissie wat voor jou is.

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Goes? Dan kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  In het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage €19,50 per leerling.

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen