Zorg

Intern begeleider

De Intern Begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van

kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt de IB-er de leerkrachten. De IB-er neemt groepsbezoeken af, waarna gesprekken met de leerkracht worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten en de onderwijsassistente die werkt met leerlingen met een arrangement. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. Indien nodig overlegt de IB-er met externe instanties: de schoolbegeleidingsdienst, externe onderzoeksbureaus, CJG en samen met andere scholen in het Zorg Advies Team. De IB-er neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

 

Zorgverbreding

 We streven ernaar dat voor vrijwel alle kinderen gewoon basisonderwijs haalbaar is, zodat we inhoud kunnen geven aan ‘passend onderwijs’. De zorgverbreding is voor een belangrijk deel opgenomen in de dagelijkse onderwijspraktijk, zodat alle kinderen die zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Met ondersteuning van stagiaires, onderwijsassistente, zorgleerkracht en ouders zorgen we samen voor een optimaal resultaat van ons onderwijs.